Антикоррупционная политика

ПРЕАМБУЛА 

Вимоги, зазначені в даній Антикорупційній політиці ставляться до осіб, що планують почати співпрацю із Товариством в рамках власної господарської діяльності та є обов’язковими для таких осіб. Зазначені вимоги також поширюються на потенційних та дійсних Працівників Товариства.

Щодо інформування або з’ясування будь яких умов даної Політики та  інших питань пов’язаних з Політикою, подання скарг Ви можете звернутися до Комплаєнс (антикорупційного) комітету за наступними контактами: тел.:(056) 790-06-78 або надіславши лист на електронну пошту: compliance@varius.com.ua.

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

Договір – відповідний договір поставки Товару та/або Послуги, укладений між Контрагентом та Товариством, в рамках якого Контрагенту за плату постачається Товар. 

Контрагенти – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які вже здійснюють або планують здійснювати придбання Товарів/Послуг Товариства або Товарів/Послуг під Торговою маркою. 

Політика – дана Антикорупційна політика, яка є обов’язковою для осіб, що планують почати співпрацю із Товариством.

Послуга – послуги, які надаються Товариством, зокрема, але не виключно реклами Товарів, тестування Товарів тощо. 

Працівник – фізична особа, із якою у Товариства укладений Трудовий договір. 

Товар – товарно-матеріальні цінності, продаж яких здійснюється Товариством в рамках власної господарської діяльності. 

Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВАРІУС» (ідентифікаційний код) 33324757 або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАРІУС» (ідентифікаційний код 39916742).

Договір найму – договір між Працівником і Товариством, за яким Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену таким договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові Товариства, а Товариство зобов’язується виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Всі інші терміни та визначення не вказані у даній Політиці вживаються у значенні, наведеному в інших документах Товариства або у значенні, що вказане у чинному законодавстві України. 

Для контролю за дотриманням даної Політики Товариством створено відповідний Комплаєнс (антикорупційний) комітет. 

  1.  АКЦЕПТ ПОЛІТИКИ

1.1. Шляхом укладення Контрагентом/Працівником відповідного Договору/Договору найму, Контрагент/Працівник добровільно, безумовно та в повному обсязі надає згоду із даною Політикою, що за своїми правовими наслідками є укладенням письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України на умовах даної Політики та вважається одностороннім правочином, який створює обов’язки для Контрагента/Працівника, відповідно до статті 202 Цивільного кодексу України.

1.2. Починаючи з моменту, що вказаний в пункті 1.1. даної Політики, зазначена Політика є обов’язковою для Працівника/Контрагента, його працівників та афілійованих із Контрагентом осіб.

1.3. З огляду на пункт 1.2. даної Політики, перш ніж почати здійснення господарської діяльності із Товариством та вступу в переговори із Товариством, рекомендуємо ознайомитися із зазначеною Політикою.

1.4. Дана Політика час від часу може змінюватися, тому у випадку, якщо Політика була змінена, а Контрагент/Працівник продовжує співпрацювати із Товариством в рамках Договору/Договору найму, вважається, що Контрагент погоджується із такими змінами, відповідно до пункту 1.1. Політики. 

  1.  ОСНОВНІ ВИМОГИ

2.1. Контрагент/Працівник, з метою виявлення, протидії та запобігання корупції при виконанні Договору/Договору найму, зобов’язуються виконувати Договір/Договір найму і вести пов’язану з ним діяльність відповідно до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до шахрайства, хабарництва та корупції, та дотримуватися відповідного антикорупційного, антимонопольного та іншого законодавства України (в тому числі міжнародних договорів, учасником яких є Україна). Контрагент/Працівник зобов’язаний утримуватися від дій, які спрямовані на отримання неправомірних переваг від органів державної влади, місцевого самоврядування або інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності або підпорядкування.

2.2. Контрагент/Працівник зобов’язується здійснювати дії, спрямовані на забезпечення відсутності конфлікту інтересів (в тому числі використання інсайдерської інформації) протягом строку дії Договору/Договору найму та невідкладно повідомляти Товариство про наявність або потенційну можливість виникнення такого конфлікту інтересів (в тому числі Контрагента і його працівників/афілійованих осіб). Контрагент/Працівник зобов’язується не порушувати права інтелектуальної власності Товариства (його афілійованих осіб), в тому числі шляхом відтворення товарно-матеріальних цінностей Товариства (його афілійованих осіб).

2.3. Контрагент/Працівник зобов’язується під час дії Договору/Договору найму не пропонувати, не давати, не обіцяти або узгоджувати надання Товариству (його працівникам та/або афілійованим особам та/або їх близьким родичам), прямо або опосередковано будь-яких грошових коштів або іншого майна, яке обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (неправомірна вигода), з метою отримання, надання чи стимулювання до отримання/надання неправомірних/необґрунтованих переваг на свою користь.

2.4. Даним Контрагент/Працівник гарантує, що не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за  Договором/Договором найму, з метою фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може вважатися порушенням антикорупційного законодавства України або будь-якого іншого законодавства України.

2.5. Контрагент бере на себе обов’язок надати Товариству письмову інформацію про всі види наявної в Контрагента бізнесової та корпоративної гостинності (наприклад, подарунків або інших виявів прихильності) Товариству (його працівникам, афілійованим особам), вартістю понад затвердженого ліміту ділової гостинності Товариства на дату укладення цього Договору, у випадку його наявності.

2.6. Обов’язком Контрагента (його працівників, афілійованих осіб)/Працівника є складання доповідних записок про порушення умов даної Політики, які трапилися або про порушення, що можуть трапитися. 

2.7. Контрагент/Працівник зобов’язується дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації наданої Контрагенту/Працівнику Товариством (його працівниками, афілійованими особами) та здійснювати дії, спрямовані на унеможливлення неналежного/протиправного використання такої інформації (в тому числі, при роботі з електронно-обчислювальними машинами або носіями інформації).

2.8. Контрагент (його працівники, афілійовані особи)/Працівник повинен дотримуватися принципів добросовісної ділової практики у співпраці з третіми особами. При цьому, даним Контрагент/Працівник надає Товариству право (у випадку порушення умов даної Політики), здійснювати публічне поширення факту порушення даної Політики та причин, що призвели до порушення умов даної Політики.

2.9. Контрагент (його працівники, афілійовані особи)/Працівник бере на себе обов’язок при проведенні будь-яких публічних/приватних заходів/інформаційних кампаній/публікацій жодним чином не поширювати інформацію, що може завдати шкоди діловій репутації Товариства (його працівників, афілійованих осіб) або ввести в оману щодо Товариства (його працівників, афілійованих осіб).

2.10. Документи, які складаються Контрагентом/Працівником у власній діяльності, в тому числі ті, які надаються органам державної влади та/або місцевого самоврядування, повинні мати повну, достовірну, точну, своєчасну і зрозумілу інформацію. Такі документи повинні складатися у відповідності до положень чинного законодавства України. При цьому, жоден документ, офіційні записи, тощо не повинні бути сфальсифіковані, складені або виправлені минулим числом.

2.11. Під час дії Договору/Договору найму Контрагент/Працівник повинен утримуватися від вступу у господарські правовідносини із особами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, які знаходяться під санкціями або будь-якими обмежувальними заходами, які ініційовані уповноваженими органами державної влади України або міжнародними інституціями.

2.12. Контрагент зобов’язується при підборі персоналу, а також контрагентів уникати будь-якої форми дискримінації, яка може завдати шкоди Товариству (його працівникам, афілійованим особам).

2.13. Контрагент/Працівник зобов’язується при отриманні від Товариства (його працівників, афілійованих осіб) інформації, яка носить характер інформації з обмеженим доступом, використовувати таку інформацію виключно для цілей, для яких надавалася така інформація. При цьому, Контрагент (його працівники, афілійовані особи)/Працівник зобов’язаний не здійснювати будь-яких дій, спрямованих на отримання інформації з обмеженим доступом в супереч інтересам Товариства (його працівників, афілійованих осіб), зокрема, але не виключно, шляхом отримання такої інформації від колишніх працівників Товариства.

2.14. Якщо Комплаєнс (антикорупційний) комітет або залучені Товариством особи встановлять, що умови даної Політики були порушені, винна особа буде невідкладно притягнута до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також може бути тимчасово відсторонена від співпраці із Товариством, в тому числі шляхом невідкладного призупинення виконання Товариством умов Договору (без застосування до Товариства будь-яких заходів відповідальності), що є оперативно-господарською санкцією у розумінні статті 236 Господарського кодексу України.

2.15. Контрагент (в особі його працівника або афілійованої особи)/Працівник може повідомити Комплаєнс (антикорупційний) комітет про порушення умов даної Політики Контрагентом (його працівником, афілійованою особою)/Працівником конфіденційно, без подальшого розголошення даних особи, яка повідомила про таке порушення умов Політики, що може бути підставою для звільнення Контрагента (в особі його працівника або афілійованої особи)/Працівника від відповідальності за порушення умов даної Політики.   

2.16. Будь-яке порушення умов даної Політики Контрагентом (його працівниками, афілійованими особами)/Працівником вважається істотним порушенням умов Договору/Договору найму, та може бути підставою для його розірвання Товариством, відповідно до частини 2 статті 651 Цивільного кодексу України.

Всі питання відносно Антикорупційної політики приймаються Комплаєнс (антикорупційним) комітетом за наступними контактами: тел.:(056) 790-06-78  або надіславши лист на електронну пошту: compliance@varius.com.ua.